Felhasználási Feltételek

ingatlanbudaors.com weboldal Adatkezelési tájékoztató

 

Bevezetés

A Flick Ingatlan Kft. (2040 Budaörs, Budapesti út 108. , adószám: 26770662-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-200434 )(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használókkal és az ügyfelekkel a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapulvagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,az adatkezelés időtartamáról.

 

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon, vagy az ügyfelek felé a telefonhívások alkalmával), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

 


Értelmező fogalmak

 1. érintett/Felhasználó:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 2. személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 3. adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 6. adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

 7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel a weboldalon

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldalon történő üzenetküldés, kapcsolatfelvétel, mint adatkezelések körében a következőket: 

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím, telefon.

Kapcsolattartás, azonosítás. A szolgáltatás nyújtása, későbbi jogok és követelések érvényesítése, statisztikai készítése

Az üzenetküldés időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

Az üzenetküldés kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő/ajánlatot/visszahívást kérő/érdeklődő valamennyi érintett.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 2040 Budaörs, Budapesti út 108. címen,

 • e-mail útján a madarhegyingatlan@gdn-ingatlan.hu e-mail címen,

 • telefonon a +36 30 230 3030 számon.

 1. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

 

Viacom Informatikai Kft ( www.viacomkft.hu )

2225 Üllő, Gyár u. 8.;

Tel.: +3613485000 

 1. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 1. Az adatok továbbításra kerülhetnek a követők részére:

Hitel centrum – (GV Hitelközpont Kft) – 1094 Bp., Bokréta u. 32-36. (székhely) –Ha az érintett jelzi, hogy szeretne ingyenes tanácsadást kapni.

AB Home Kft – (energetika tanúsítvány) – 1047 Bp., Káposztásmegyeri út 23.

IS Home Desing Kft– (energetika tanúsítvány) - 1047 Bp., Káposztásmegyeri út 23.

 

Jelentkezés a dolgozz velünk aloldalon

 

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a Dolgozz velünk aloldalon történő jelentkezés, mint adatkezelés körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím, telefon.

Kapcsolattartás, azonosítás.

Pozíció

Az igénynek megfelelő állás felkínálása

Az önéletrajzokban szereplő valamennyi személyes adat

Kiválasztás, a megfelelő pozíció felkínálása, az ennek megfelelő partnernél.

Az üzenetküldés időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

Az üzenetküldés kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő/ajánlatot/visszahívást kérő valamennyi érintett.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatok 2 havonta törlésre kerülnek.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 2040 Budaörs, Budapesti út 108. címen,

 • e-mail útján a madarhegyingatlan@gdn-ingatlan.hu e-mail címen,

 • telefonon a +36 30 230 3030 számon.

 1. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

Viacom Informatikai Kft ( www.viacomkft.hu )

2225 Üllő, Gyár u. 8.;

Tel.: +3613485000 

 1. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

  

Ingatlanközvetítői megbízás

 

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni az ingatlanközvetítői tevékenység ellátása érdekében kötött megbízás szerződésesetén az adatkezelés részleteit, a következőket:

 

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, anyja neve, házassági név, születési hely és idő, személyi szám, lakcím, állampolgárság, szig. szám, adóazonosító, telefon, mobil, fax szám, e-mail, az ingatlan pontos címe és helyrajzi száma, az ingatlanon lévő mindennemű teher, annak típusa, mértéke - ha ezek személyes adatnak minősülnek, a tényleges tulajdonos/a képviseletre jogosult adatai.

 1. Az érintettek köre: Az adatkezelővel megbízási szerződést kötő valamennyi érintett.

 1. Az adatkezelés célja: Az ingatlanközvetítői tevékenység ellátása, a szerződésben rögzített szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, nyújtása, és biztosítása.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A személyes adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli az adatkezelő. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 2040 Budaörs, Budapesti út 108. címen,

 • e-mail útján a madarhegyingatlan@gdn-ingatlan.hu e-mail címen,

 • telefonon a +36 302303030 számon. 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése. 


Megtekintési nyilatkozat

 

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni az ingatlanközvetítői tevékenység ellátása érdekében, a felek által aláírt megtekintési nyilatkozatesetén az adatkezelés részleteit, a következőket:

 

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, állampolgárság, szig. szám, telefon, e-mail. 

 1. Az érintettek köre: Az adatkezelővel megtekintési nyilatkozatot aláíró valamennyi érintett.

 1. Az adatkezelés célja: A megtekintési nyilatkozat használata, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A személyes adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli az adatkezelő. 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 2040 Budaörs, Budapesti út 108. címen,

 • e-mail útján a madarhegyingatlan@gdn-ingatlan.hu e-mail címen,

 • telefonon a +36 1 612 5309 számon. 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

  

Cookie-k (sütik) kezelése

 

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket: 

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

 1. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 1. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Google Adwords konverziókövetés használata

 

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 1. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 1. Az inform